Greenpeace vs bonenschip

Arrest op basis van eenzijdig verzoekschrift tegenpartij

A.R.V. 61.636/V977 Artikel 584 Ger. Wetb..


B E S C H I K K I N G

Wij, A. Kiebooms, Voorzitter der Rechtbank van eerste aanleg, zitting
houdende te Antwerpen, bijgestaan door J. Beyens, Griffier. F .

Gezien het voorgaand verzoekschrift ingediend op 15 november 1996 door
Meester R. Roland en Meester B. Insel, advokaten te Antwerpen en
kantoorhoudende te 2000 Antwerpen , Schermersstraat nr 30, waar keuze van
woonst wordt gedaan door de verzoekende partij, en de redenen in het
verzoekschrift aangehaald die Ons geloofwaardig voorkomen.

Er is absolute noodzakeli jkheid en de uiterste hoogdringendheld, gelet op
de mogelijke blokkade van de Van Cauwe1aertsluis in de haven door de mogelijke
feitelijkheden.

De vrees dat het schip het voorwerp van een actie van Greenpeace zal
zijn komt gegrond voor gelet op de zeer recente gebeurtenissen.

Noch het vervoer, noch de invoer in België van de door het schip vervoerde
goederen, lijkt vooralsnog verboden.

OM DEZE REDENEN,

Gelet op artikel 584 Ger.. Wetboek.

Leggen verbod op aan :
1.) GREENPEACE BELGIUM v.z.w., gevestigd te 1030 Brussel,
Vooruitgangstraat nr 317,
2.) STICHTING GREENPEACE COUNCIL gevestigd te Amsterdam
(Nederland), Keyzergracht nr 176,
3.) STICHTING SIRIUS C/O STICHTING MARINE, Keizersgracht 176, te
Amsterdam (Nederland),
4.) STICHTING MARINE, Keizersgracht 176, te Amsterdam (Nederland)
5.) de kapitein van her schip ms "Sirius"' die verblijft en wettelijk
gedomicilieerd is aan boord van dat schip ,

A.- enige maatregel, handeling, actie te stellen die de vrije
beweging en vaart van het ms. "Stanislaw Kulczynski" en het lossen
van de goederen aan boord van dit schip hindert en dit gedurende het
ganse verblijf van het schip in de Antwerpse haven of elders in het
arrondissement Antwerpen.

B.- BEVELEN voormelde partijen dat zij er voor zouden zorgen dat de
aangestelden, leden, sympathisanten en bemanningsleden en passagiers
van het ms. "Sirius" zich niet begeven en/of bevinden in een radius van
een kilometer rond het zeeschip, ongeacht : de plaats waar zich dat in
de Antwerpse haven of elders in het
arrondissement Antwerpen moge bevinden, :

één en ander onder verbeurte van een dwangsom ad EEN MILJOEN
Frank (1.000.000,-Fr) per uur en per inbreuk,

Bepalen dat huidige beschikking geldig is voor een termijn van
ACHT DAGEN. :

Machtigen de instrumenterende Gerechtsdeurwaarder onderhavige
beschikking uit te voeren op zaterdag en zondag en buiten de
wettelijke uren.

Gegeven te Antwerpen, in raadkamer, op vijftien november negen- .
tienhonderd zesennegentig.

de Voorzitter,

A. Kiebooms

de Griffier,


J. Beyens.

[Terug]

Bijgewerkt op 07/06/99 / jozef@datatestlab.com / © Copyright 1995-96 by DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium